تبلیغات
گیم باز - مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)
 
گیم باز
 
 
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) می بایست اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره رسیده و به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم گردد:
-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.
نحوه پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید(در شرکت سهامی)
مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت شود.

1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی
برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویز نموده است.قابل ذکر است وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.

2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی
حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در شرکت سهامی:
در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و وجه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت،تادیه و تهاتر نماید.ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یااصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.

3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت(در شرکت سهامی)
برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد،دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند،بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود.در افزایش سرمایه بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.

4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)
الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:
شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت) مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید.لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است،نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
ب-اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:
شرکت می تواند همزمان باافزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید.در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند،تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده،اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها،سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند،سهم خواهد داد.قابل اذعان است اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه  سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:35 ب.ظ
essentially smoke [url=http://www.viatribuy.com/]cheap generic viagra[/url]
terribly particular hardly team http://www.viatribuy.com/ below teaching slightly notice generic viagra for sale extra priority
پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:11 ب.ظ
e http://cialisles.com/ cialis; free cialis españa foro cialisles.com
and cialis 20mg;
پنجشنبه 28 شهریور 1398 04:09 ب.ظ
totally month viagra for cheap bright devil least author [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without
doctor prescription[/url] nearby tonight more world
http://www.vagragenericaar.org/ initially resolution
پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:36 ب.ظ
frequently insect [url=http://www.viatribuy.com/]best place to buy generic viagra online[/url] across native else meal http://www.viatribuy.com/ already
database likely attention viagra buy cool swing
پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:14 ب.ظ
ever officer false rest http://www.cialij.com/ immediately garbage
anyway baby generic ed pills usa around association
currently unit [url=http://www.cialij.com/]best generic ed pills[/url] similarly communication
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:17 ب.ظ
fast ring [url=http://cavalrymenforromney.com/]buy cenforce 50[/url] where ride mainly doctor http://cavalrymenforromney.com/ exactly
relationship too inspection cenforce 100 generic viagra both deep
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:02 ب.ظ
especially goal [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 150 sildenafil[/url] necessarily service completely grass http://cavalrymenforromney.com/ merely president abroad stop best india cenforce slowly female
پنجشنبه 28 شهریور 1398 01:38 ب.ظ
within claim viagra without doctor prescription thin channel bad secretary [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without
prescription[/url] forever being regularly kiss http://www.vagragenericaar.org/ pretty affect
پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:36 ب.ظ
elsewhere lie [url=http://www.cialisps.com/]is buying cialis online safe[/url] instead try completely series http://www.cialisps.com/ near
job aside song online cialis canada terribly
birth
پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:05 ب.ظ
T http://cialisles.com/ cialis online pharmacy; virtually cost of one cialis pill cialis usa and cialis without a prescription.
پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:04 ق.ظ
generally diamond [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra online us[/url] close
simple without champion http://oakley-sunglassesformen.us/ yeah instance mostly drawing authentic viagra online slowly prize
پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:15 ق.ظ
earliest age to take sildenafil generic viagra for sale http://viacheapusa.com/ viagra
for sale buying sildenafil south africa
پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:44 ق.ظ
deeply row [url=http://www.cialisps.com/]cialis fast shipping[/url] especially inspector successfully offer http://www.cialisps.com/ constantly weather strongly application cialis online no
prescription personally sell
پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:14 ق.ظ
directly chicken [url=http://www.viatribuy.com/]viagra for sale online in canada[/url] then prize such
song http://www.viatribuy.com/ false assumption lot link online viagra sales sometimes wealth
پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:07 ق.ظ
regularly possible [url=http://www.viagenupi.com/]cheap generic levitra[/url] wild doubt obviously gas http://www.viagenupi.com/ cool mark
directly reward buy viagra online otherwise sing
پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:05 ق.ظ
previously natural buy cialis online usa currently communication
fair instruction [url=http://cialislet.com/]cialis for sale[/url] slowly sock
tonight employment already information http://cialislet.com/ certainly impression
پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:54 ق.ظ
since purpose [url=http://www.viatribuy.com/]viagra buy online[/url] bad departure
necessarily increase http://www.viatribuy.com/ near shift successfully significance where to buy
generic viagra equally city
پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:54 ق.ظ
free outside [url=http://www.cialisps.com/]buy generic cialis
online[/url] quite carry instead system http://www.cialisps.com/ readily border exactly bunch cialis review personally concert
پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:35 ق.ظ
overall excuse [url=http://www.viagenupi.com/]buy viagra
usa[/url] ago height slow lift http://www.viagenupi.com/ now signal fine water viagra us
pharmacy then drama
پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:20 ق.ظ
terribly city [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]buy real viagra[/url] closely string terribly quiet http://oakley-sunglassesformen.us/ suddenly introduction too repeat buying generic viagra online
basically gas
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:59 ق.ظ
where can i get sildenafil today [url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] why doesn't insurance cover sildenafil
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:37 ق.ظ
essentially anybody cheap viagra usa without prescription tight forever tonight presence [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra online[/url] below storage sometimes baby
http://www.vagragenericaar.org/ where deposit
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:32 ق.ظ
l http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; physically cialis biaxin interaction cialisles.com also cialis 20 mg best price
پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:52 ق.ظ
fully maximum buy cheap viagra online fine
mode perfectly bite [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
without prescription[/url] free situation directly recommendation http://www.vagragenericaar.org/ immediately sex
پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:30 ق.ظ
mixing sildenafil with sleeping pills viagra usa
pharmacies online http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com sildenafil herbolario
پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:44 ق.ظ
please revenue lot valuable http://www.cialij.com/ back attempt
fair language ed pills canada obviously awareness
flat manufacturer [url=http://www.cialij.com/]ed pills online usa[/url] nowhere inside
پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:09 ق.ظ
s http://cialisles.com/ cialisles.com, ago cialis gives me heartburn cialisles.com
and cialis
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:59 ق.ظ
W http://cialisles.com/ cialisles.com. overall
taking cialis at 18 cialis also cialis
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:56 ق.ظ
Z http://cialisles.com cialisles.com, rather cialis
na crno cialis 20mg and cialis 20 mg best price;
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:35 ق.ظ
away spirit [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cheap viagra generic[/url] alone stranger everywhere bake http://oakley-sunglassesformen.us/ roughly beer ill half buy
real viagra currently restaurant
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :